Algemene Voorwaarden van Bestekoop Beachflags, gevestigd te Schoonebeek. Bestekoop Beachflags is een handelsnaam van ARVI. KVK 01139958.

  1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bestekoop Beachflags. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Bestekoop Beachflags. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Bestekoop Beachflags behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Bestekoop Beachflags erkend.
1.4 Bestekoop Beachflags garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

  1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Bestekoop Beachflags bestellingen tenminste binnen 20 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar of tenzij andere levertermijn vooraf is overeengekomen), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 7 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebreke stelling te annuleren. Let op: de termijn van 20 werkdagen gaat in nadat er een akkoord is gegeven op de drukproef.
2.3 Aan de leveringsplicht van Bestekoop Beachflags zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bestekoop Beachflags geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

  1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en exclusief 21% BTW.

  1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Bestekoop Beachflags heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Bestekoop Beachflags. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van het geen is bepaald in de vorige zin, draagt Bestekoop Beachflags er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
– diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen
– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
– goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Dit geldt voor met name de op maat gemaakte beachvlaggen van Bestekoop Beachflags.

  1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Bestekoop Beachflags, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van de Top Webshop Groep. Top Webshop Groep houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Bestekoop Beachflags respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Bestekoop Beachflags maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

  1. Garantie

6.1 Bestekoop Beachflags garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Bestekoop Beachflags komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Bestekoop Beachflags is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. Bestekoop Beachflags geeft 1 jaar garantie op de mastdelen. Onder de mast delen vallen de telescopische buizen waaruit de beachflags zijn opgebouwd. Bestekoop Beachflags onthoudt zich van haar garantieplicht als blijkt dat de onderdelen met opzet zijn geforceerd of door nalatig onderhoud in slechte staat worden geretourneerd. Het vlaggendoek zelf is een slijtageonderdeel en derhalve wordt hierop geen garantie afgegeven.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bestekoop Beachflags), deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Bestekoop Beachflags. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 8 dagen na levering aan Bestekoop Beachflags schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming of beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Bestekoop Beachflags gegrond worden bevonden, zal Bestekoop Beachflags naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bestekoop Beachflags en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Bestekoop Beachflags voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Bestekoop Beachflags is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) De afnemer jegens Bestekoop Beachflags in gebreke is gebleven; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderzijds onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Bestekoop Beachflags en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

  1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Bestekoop Beachflags zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Bestekoop Beachflags slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Bestekoop Beachflags gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Bestekoop Beachflags kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

  1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Bestekoop Beachflags en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Bestekoop Beachflags op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Bestekoop Beachflags behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

  1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Bestekoop Beachflags gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Bestekoop Beachflags is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Bestekoop Beachflags alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Bestekoop Beachflags behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bestekoop Beachflags gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Bestekoop Beachflags bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Bestekoop Beachflags is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voetuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website op de pagina www.Bestekoop Beachflags.nl.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Bestekoop Beachflags aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Bestekoop Beachflags zolang de afnemer de vorderingen van Bestekoop Beachflags uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Bestekoop Beachflags wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Bestekoop Beachflags geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Bestekoop Beachflags of een door Bestekoop Beachflags aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Bestekoop Beachflags haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Bestekoop Beachflags zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Bestekoop Beachflags.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Bestekoop Beachflags en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement in Amsterdam kennis, tenzij Bestekoop Beachflags er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Drukvoorwaarden Bestekoop Beachflags

Zeefdruk in volvlak kleuren, rasterkleuren (full colour) of een combinatie daarvan. Zeefdruk verzekert u van perfecte kleuren met 100% doordruk van het materiaal. De achterzijde van de vlag is dus evengoed zichtbaar als de voorzijde, zij het in spiegelbeeld. Bovendien gebruiken wij eco-vriendelijke inkten en levert ook het eindproduct weinig schade op voor het milieu.

Daarnaast leveren wij beach vlaggen in full colour digitaaldruk. Deze sublimatietechniek heeft een goede 90% doordruk van het materiaal. Digitaaldruk wordt meestal toegepast bij kleine aantallen vlaggen in full colour of bij opdruk in meer dan 4 kleuren. Bij digitaaldruk zullen de PMS kleuren zoveel mogelijk worden benaderd. Een kleine kleurafwijking is echter altijd mogelijk.

Standaard printen wij digitaal full color, bij aantallen groter dan 20 stuks drukken wij in overleg zeefdruk.

 

Al onze full color producten zoals vlaggenmasten, vlaggen, banners, posters, visitekaartjes, nederlandse en andere landenvlaggen, Roll up banners, vlag, gevelreclame, etc zijn eco-vriendelijk.

ARVI Design

 Schoonebeek

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten